سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

تهیه،حمل ،نصب و راه اندازی دستگاه AIS برج کنترل بندر هرمز

مناقصه

98/10

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

تهیه،حمل ،نصب و راه اندازی دستگاه AIS برج کنترل بندر هرمز

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای پروژه تهیه،حمل ،نصب و راه اندازی دستگاه AIS برج کنترل بندر هرمز

سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) پروژه تهیه،حمل ،نصب و راه اندازی دستگاه AIS برج کنترل بندر هرمز به شماره 10 /98 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/9/25باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز یکشنبه تاریخ 98/10/1

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: روز یکشنبه تاریخ 98/10/15

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:00روز دوشنبه تاریخ 98/10/16

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: استان هرمزگان،شهر بندرعباس،بلوار پاسداران،میدان قائم،اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و تلفن:32129271-076

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

اطلاعات تماس دفاتر تماس ثبت نام سایر استان ها،در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر موجود است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تهیه،حمل ،نصب و راه اندازی دستگاه AIS برج کنترل بندر هرمز

مناقصه

98/10

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

جاری

۱ دی ۱۳۹۸ ۱۳:۳۲

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

اطلاعات تکمیلی


۱۵ دی ۱۳۹۸ ۱۳:۳۰

۱۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۳:۳۰

۱۶ دی ۱۳۹۸ ۱۳:۳۰

روزنامه سیاست روز

۲۵ آذر ۱۳۹۸

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

تهیه،حمل ،نصب و راه اندازی دستگاه AIS برج کنترل بندر هرمز

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای پروژه تهیه،حمل ،نصب و راه اندازی دستگاه AIS برج کنترل بندر هرمز

سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) پروژه تهیه،حمل ،نصب و راه اندازی دستگاه AIS برج کنترل بندر هرمز به شماره 10 /98 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/9/25باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز یکشنبه تاریخ 98/10/1

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: روز یکشنبه تاریخ 98/10/15

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:00روز دوشنبه تاریخ 98/10/16

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: استان هرمزگان،شهر بندرعباس،بلوار پاسداران،میدان قائم،اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و تلفن:32129271-076

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

اطلاعات تماس دفاتر تماس ثبت نام سایر استان ها،در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر موجود است.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.