سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

سرویس نگهداری و تعمیرات جاری و اساسی خودروهای سبک و سنگین، موتور سیکلت ها و تجهیرات آتش نشانی

مناقصه

98/21

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

پروژه سرویس نگهداری و تعمیرات جاری و اساسی خودروهای سبک و سنگین، موتور سیکلت ها و تجهیرات آتش نشانی

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

سرویس نگهداری و تعمیرات جاری و اساسی خودروهای سبک و سنگین، موتور سیکلت ها و تجهیرات آتش نشانی

مناقصه

98/21

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

پروژه سرویس نگهداری و تعمیرات جاری و اساسی خودروهای سبک و سنگین، موتور سیکلت ها و تجهیرات آتش نشانی