جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی

مناقصه

98/06

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

پروژه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی 

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی

مناقصه

98/06

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

پروژه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی