سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

خرید و حمل تجهیزات مخابراتی، خودرویی و دریایی بندر امیرآباد

مناقصه

98/12

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

پروژه خرید و حمل تجهیزات مخابراتی، خودرویی و دریایی بندر امیرآباد

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید و حمل تجهیزات مخابراتی، خودرویی و دریایی بندر امیرآباد

مناقصه

98/12

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

پروژه خرید و حمل تجهیزات مخابراتی، خودرویی و دریایی بندر امیرآباد