چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

تعمیرات اساسی تهویه مطبوع و شبکه اطفاء حریق بندر شهیدباهنر

مناقصه

19/98

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

تعمیرات اساسی تهویه مطبوع و شبکه اطفاء حریق بندر شهیدباهنر

سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) پروژه تعمیرات اساسی تهویه مطبوع و شبکه اطفاء حریق بندر شهیدباهنر به شماره 19 /98 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 21/12/98می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز شنبه تاریخ 9/1/99

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: روز شنبه تاریخ 23/1/99

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:00 روز یکشنبه تاریخ 24/1/99

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: استان هرمزگان،شهر بندرعباس،بلوار پاسداران،میدان قائم،اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و تلفن:32129271-076

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

اطلاعات تماس دفاتر تماس ثبت نام سایر استان ها،در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر موجود است.

 

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیرات اساسی تهویه مطبوع و شبکه اطفاء حریق بندر شهیدباهنر

مناقصه

19/98

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

جاری

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
سامانه ستاد

3,969,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۲۳ فروردین ۱۳۹۹ ۱۲:۴۵

۲۳ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۴۵

۲۴ فروردین ۱۳۹۹ ۱۲:۴۵

ریال

داخلی

عادی

بندر شهید باهنر

0 تومان

تعمیرات اساسی تهویه مطبوع و شبکه اطفاء حریق بندر شهیدباهنر

سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) پروژه تعمیرات اساسی تهویه مطبوع و شبکه اطفاء حریق بندر شهیدباهنر به شماره 19 /98 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 21/12/98می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز شنبه تاریخ 9/1/99

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: روز شنبه تاریخ 23/1/99

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:00 روز یکشنبه تاریخ 24/1/99

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: استان هرمزگان،شهر بندرعباس،بلوار پاسداران،میدان قائم،اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و تلفن:32129271-076

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

اطلاعات تماس دفاتر تماس ثبت نام سایر استان ها،در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر موجود است.

 
اطلاعات اسناد