سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

حمل، نصب، راه اندازی و آموزش یک دستگاه AIS مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر تیاب

مناقصه

99/6

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

حمل، نصب، راه اندازی و آموزش یک دستگاه AIS مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر تیاب

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای پروژه تهیه،حمل ،نصب،راه اندازی و آموزش یک دستگاه AIS مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر تیاب

سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) پروژه تهیه،حمل ،نصب،راه اندازی و آموزش یک دستگاه AIS مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر تیاب به شماره 6/99 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 4/11/99 باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز شنبه تاریخ 11/11/99

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: روز سه شنبه تاریخ 28/11/99

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:00 روز چهارشنبه تاریخ 29/11/99

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: استان هرمزگان،شهر بندرعباس،بلوار پاسداران،میدان قائم،اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و تلفن:32129271-076

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

اطلاعات تماس دفاتر تماس ثبت نام سایر استان ها،در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر موجود است.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

حمل، نصب، راه اندازی و آموزش یک دستگاه AIS مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر تیاب

مناقصه

99/6

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

جاری

۱۱ بهمن ۱۳۹۹ ۰۸:۵۲

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)

اطلاعات تکمیلی


۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ۰۸:۵۱

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۵۱

۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ۰۸:۵۱

سایر رسانه ها

۴ بهمن ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

حمل، نصب، راه اندازی و آموزش یک دستگاه AIS مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر تیاب

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای پروژه تهیه،حمل ،نصب،راه اندازی و آموزش یک دستگاه AIS مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر تیاب

سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) پروژه تهیه،حمل ،نصب،راه اندازی و آموزش یک دستگاه AIS مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر تیاب به شماره 6/99 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 4/11/99 باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز شنبه تاریخ 11/11/99

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: روز سه شنبه تاریخ 28/11/99

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:00 روز چهارشنبه تاریخ 29/11/99

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: استان هرمزگان،شهر بندرعباس،بلوار پاسداران،میدان قائم،اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و تلفن:32129271-076

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

اطلاعات تماس دفاتر تماس ثبت نام سایر استان ها،در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر موجود است.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.