سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

اجرای شبکه اطفاء حریق بندر امیرآباد

مناقصه

99/38

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

پروژه اجرای شبکه اطفاء حریق بندر امیرآباد

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

اجرای شبکه اطفاء حریق بندر امیرآباد

مناقصه

99/38

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

پروژه اجرای شبکه اطفاء حریق بندر امیرآباد