جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

احداث مرکز نگهداری تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی بندر امیرآباد

مناقصه

99/32

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

پروژه احداث مرکز نگهداری تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی بندر امیرآباد

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

احداث مرکز نگهداری تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی بندر امیرآباد

مناقصه

99/32

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

پروژه احداث مرکز نگهداری تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی بندر امیرآباد