سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

خرید و حمل تجهیزات درمانگاهی بندر امیرآباد

مناقصه

99/29

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

خرید و حمل تجهیزات درمانگاهی بندر امیرآباد29-99

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید و حمل تجهیزات درمانگاهی بندر امیرآباد

مناقصه

99/29

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

خرید و حمل تجهیزات درمانگاهی بندر امیرآباد29-99