جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

واگذاری، راهبری و ارائه خدمات ایمنی، اطفاء حریق و امداد و نجات بندر امیرآباد

فراخوان

99/34

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

پروژه واگذاری، راهبری و ارائه خدمات ایمنی، اطفاء حریق و امداد و نجات بندر امیرآباد

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

واگذاری، راهبری و ارائه خدمات ایمنی، اطفاء حریق و امداد و نجات بندر امیرآباد

فراخوان

99/34

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

پروژه واگذاری، راهبری و ارائه خدمات ایمنی، اطفاء حریق و امداد و نجات بندر امیرآباد