چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

آگهی مزایده عمومی اجاره جایگاه سوخت بندر

مزایده

5000003699000001

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

آگهی مزایده عمومی اجاره جایگاه سوخت بندر

مزایده

5000003699000001

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

منقضی شده

۲ شهریور ۱۴۰۰ ۱۸:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۸:۰۰

۱۴ شهریور ۱۴۰۰ ۰۹:۰۰

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.