شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸

درخواست ثبت شناور

ثبت و بازرسی شناورران بندر امیر آباد
نام و نام خانوادگی را با دقت وارد نمایید.
شماره شناسنامه / شماره و تاریخ ثبت شرکت را با دقت وارد نمایید.
کدملی / شناسه ملی شرکت را با دقت وارد نمایید.
نوع شناور را وارد نمایید.
شماره موتور را وارد نمایید.
شماره تماس را وارد نمایید.


* = ضروری

تقاضای انتقال پرونده

ثبت و بازرسی شناوران بندر امیرآباد
نام و نام خانوادگی را با دقت وارد نمایید.
شماره شناسنامه / شماره و تاریخ ثبت شرکت را وارد نمایید.
کدملی / شناسه ملی شرکت را با دقت وارد نمایید.
شماره ثبت شناور را با دقت وارد نمایید.
نام بندر جهت انتقال پرونده را وارد نمایید.
لطفا شماره تماس را وارد نمایید.


درخواست صدور المثنی گواهینامه

درخواست صدور المثنی گواهینامه
نام و نام خانوادگی را با دقت وارد نمایید.
شماره شناسنامه / شماره و تاریخ ثبت شرکت را با دقت وارد نمایید.
کدملی / شناسه ملی شرکت را با دقت وارد نمایید.
نام و نام خانوادگی مالک شناور را با دقت وارد نمایید.
شماره ثبت شناور را با دقت وارد نمایید.
تاریخ ثبت شناور را انتخاب نمایید.
لازم به ذکر است اینجانب متعهد می شوم در صورتیکه گواهینامه ثبت مفقوده به شماره ثبت مذکور مورد سوء استفاده احتمالی توسط اینجانب و یا غیره قرار گیرد ، مسؤل و پاسخگو در کلیه مراجع قضایی و غیره خواهم بود و در صورت پیدا شدن گواهینامه ثبت مفقودی ، بلافاصله نسبت به تحویل آن به بندر صادرکننده اقدام و در صورت کسب اطلاع از وضعیت آن ، مراتب را به بندر مربوطه اعلام نمایم و در حفظ و حراست از گواهینامه ثبت المثنی دقت لازم را به عمل آورم .
لطفا آدرس را با دقت وارد نمایید.
شماره تماس را وارد نمایید.


شماره پیگیری را وارد کنید.