یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱
 

ایستگاه (STATION): یک یا چند فرستنده یا گیرنده یا ترکیبی از فرستنده ها و گیرنده ها و تجهیزات جانبی که در یک محل خاص برای برقراری یک سرویس ارتباط رادیویی لازم باشند.
مرکز کنترل ترافیک بندر امیرآباد (AMIRABAD PORT CONTROL ) واقع در طبقه فوقانی ساختمان دریایی و بندری به منظور ارائه خدمات رادیویی، ارتباطی و همچنین نظارت و هماهنگی جهت تردد شناورها در محدوده تحت پوشش و حاکمیت دریایی بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد در سال 1382 تاسیس و راه اندازی گردید .

اطلاعات ایستگاه:

STATION’S NAME: AMIRABAD Port Control
STATION’S POSITION: LAT: 36˚51´09.28″N LONG: 053˚21´47.49″E
CALL SIGN: EQC
MMSI NO: 004224601
PHONE NO: 011-34623019 & 011-34623020
FAX NO: 011-34623019
E-MAIL ADDRESS : AMIRABADRADIO@YAHOO.COM
AMIRABADRADIO@PMO.IR

WORKING CHANNEL ON VHF BAND: 16, 8, 12, 15

اهم شرح وظایف مرکز کنترل و ترافیک :

 کنترل ورورد و خروج کشتیها از دریا به کانال جهت پهلودهی به اسکله و بالعکس برابر مقررات بین المللی دریایی
 دریافت اطلاعات مربوط به مشاهدات شناورها و اراﺋﻪگزارش به مراجع ذیربط.
 رهگیری ، بررسی و انطباق اطلاعات کشتیهای متردد در منطقه تحت پوشش از طریق سیستم A.I.S
 تست کیفیت دستگاههای رادیویی منصوب بر روی ایستگاههای متحرک دریایی اعم از شناورها و یا سکوها پس از هماهنگی با ایستگاههای رادیویی و مراکز کنترل و ترافیک و ثبت اقدامات انجام گرفته در دفاتر ثبت وقایع (LOG BOOK).
 نگهبانی بر روی فرکانسها و کانالهای ایمنی و اضطرار مشخص شده بر اساس قوانین و مقررات و نشریات بین المللی ( LIST OF COAST STATION ) به صورت 24 ساعته توسط تجهیزات مخابراتی موجود .
 آزمایش روزانه تجهیزات مخابراتی و کمک ناوبری موجود در ایستگاهها


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۱۲

بمنظور تامین و ارتقاء ایمنی دریانوردی و ارائه خدمات رادیویی و ارتباطی در سطح ملی و بین المللی و ارائه خدمات جستجو و نجات دریایی (SAR )، ایستگاه ساحلی مخابرات دریایی و مرکز جستجو نجات دریایی بندر امیرآباد در سال 1386 تاسیس و راه اندازی گردید.

اطلاعات ایستگاه:

STATION’S NAME: AMIRABAD RADIO (CRS&MRCC)
STATION’S POSITION: LAT: 36˚51´09.28″N LONG: 053˚21´47.49″E
CALL SIGN: EQC
MMSI NO: 004224601
PHONE NO: 011-34623501 & 011-34623511
FAX NO: 011-34623501
E-MAIL ADDRESS : AMIRABADRADIO@YAHOO.COM
AMIRABADRADIO@PMO.IR

WORKING CHANNEL ON HF BAND: 820-825-410-411-603-1218-1607-2239
KHZ MF FREQUENCY: 2182

اهم شرح وظایف ایستگاه :

 تامین ارتباطات کلیه شناورها و نمایندگی های مربوطه اعم از اضطرار ، فوری ، ایمنی ، روتین ، خدمات مشاوره و توصیه های پزشکی و ...
 اراﺋﻪ سرویسهای رادیو تلفنی در باندهای VHF، MF و HF دریایی جهت برقراری ارتباطات پرسنل کشتی با مقصد مورد نظر
 دریافت پیامهای اضطرار و عکس العمل مناسب با نوع پیام
 برقراری نظم ، سکوت ، هدایت و کنترل ترافیک رادیویی به هنگام انجام عملیات تجسس و نجات (SAR )
 دریافت پیامهای اضطرار ، اعلام به واحدهای ذیربط و اعزام واحدهای تجسس و نجات
 ارائه خدمات مشاوره پزشکی(MEDICAL ADVICE ) از راه دور به شناورها
 اعلام پیام های پیش بینی و اخطاریه های هواشناسی ، اخطاریه های دریانوردی (پیام های IMS (
 تست کیفیت دستگاههای رادیویی منصوب بر روی ایستگاههای متحرک دریایی اعم از شناورها و یا سکوها پس از هماهنگی با ایستگاههای رادیویی و مراکز کنترل و ترافیک و ثبت اقدامات انجام گرفته در دفاتر ثبت وقایع (LOG BOOK )
 نگهبانی بر روی فرکانسها و کانالهای ایمنی و اضطرار مشخص شده بر اساس قوانین و مقررات و نشریات بین المللی ( LIST OF COAST STATION) به صورت 24 ساعته توسط تجهیزات مخابراتی موجود .


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۱۲

متولی مدیریت بر طیف فرکانس دریایی سازمان بنادر و دریانوردی می باشد . این مهم از طریق تاسیس ایستگاههای ساحلی ارتباطات دریایی و پوشش کلیه سواحل کشور، بر اساس استانداردهای بین المللی و بمنظور تامین ارتباطات مورد نیاز شناورهای متردد در کلیه آبها تحت پوشش ج .ا .ا انجام گردیده و نتیجه آن ساماندهی و به حداقل رسانیدن تداخلات رادیویی و مدیریت گسترده بر طیف فرکانس دریایی است.
در این راستا ارگانهای دریایی غیر وابسته به سازمان نیز وجود دارند که با تاسیس مراکز رادیویی نیازهای ارتباطی خود را تامین می نمایند. نظارت بر این مراکز بر عهده و وظیفه سازمان بنادر و دریانوردی می باشد، از اینرو جهت نظارت بر طیف فرکانس دریایی و نهایتاً بمنظور ارتقاء ایمنی و اشاعه فرهنگ دریانوردی که هدف غایی سازمان می باشد از مراکز رادیویی ارگانهای دریایی غیر وابسته به سازمان بشرح ذیل مطابق بخشنامه ها، دستوالعمل و مقررات بازدید و ممیزی بعمل می آید.

مراکز رادیویی و ایستگاه ساحلی متعلق به اداره کل شیلات استان مازندران
مراکز رادیویی و ایستگاه ساحلی متعلق به یگان فرماندهی حفاظت منابع آبزیان استان مازندران

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۱۲