چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
عنوانردیفاداراتنام قسمت / واحدعنوان مقاله
11طرح و توسعهاداره مطالعات و برنامه ریزیاستقرار سیستم مدیریت HSE
22طرح و توسعهاداره مطالعات و برنامه ریزیطراحی و شبیه سازی قایق ربات خودران بمنظور کنترل ، حفاظت و پایش وضعیت پای اسکله ها و ابراهه ها
33طرح و توسعهاداره مطالعات و برنامه ریزیبازنگری و بهبود فرایندهای عملیاتی با بکار گیری تکنیک بهبود مدیریت
44طرح و توسعهاداره مطالعات و برنامه ریزیبررسی، مقایسه و رتبه بندی فاکتورهای ریسک برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات در بندر امیراباد
55طرح و توسعهاداره مطالعات و برنامه ریزیتدوین استراتژی سیستمهای اطلاعاتی در بندر امیراباد
66طرح و توسعهاداره مطالعات و برنامه ریزیبررسی و رتبه بندی فاکتورهای ریسک برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات(مطالعه موردی بندر امیراباد)
77طرح و توسعهاداره اموزشبررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان بندر امیراباد
88حوزه مدیریتگاردنقش پاداشهای تشویقی در حفظ منابع انسانی
99حوزه مدیریتگاردچگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیر دستان بمنظور جانشین پروری
1010حوزه مدیریتحراستتدوین استراتژی منابع انسانی در منطقه ویژه اقتصادی امیراباد
1111حوزه مدیریتحوزه مدیربررسی یادگیرنده بودن سازمان بنادر و دریانوردی منطقه اقتصادی امیرآباد بر اساس چارچوب مارکوارت
1212معاونت دریایی و بندریحفاظت دریاییشناسایی ماکروبنتوزها و بررسی آلودگی فلز جیوه سنگین در محدوده بندر امیراباد
1313معاونت دریایی و بندریامور شرکتهاتبیین و ارائه الگوی مناسب بازاریابی خدمات بمنظور افزایش کارایی
1414معاونت دریایی و بندریسرمایه گذاریرتبه بندی عوامل موثر بر توسعه کارافریتی در بندر امیراباد
1515معاونت دریایی و بندریسرمایه گذاریبررسی و رتبه بندی ریسکهای اقتصادی بر اساس مدل AHP در بندر امیراباد